Trung Tâm Thủy Sản
    • Thành lập
    • Mô hình
    • Nhà hàng - cà phê
    • Địa điểm
    • 2015